Ажлын байрыг дэмжих зээлийн нөхцөл, шаардлага - НАМБУС